Tjenester

Kontrakt og Avtaler

Bistand til forhandling og utarbeidelse av de fleste typer kontrakter mellom private som mellom profesjonelle, mellom profesjonelle og private, forbrukere m.m. Dertil tolkning og tvisteløsning vedrørende avtaler enten det gjelder kjøp, sameie, festeforhold m.m.

Konkurs, inkassasjon

Vi yter bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger, konkurs og forretningsjuridiske problemstillinger. Vi kan videre bistå ved inkasso og tvangsfullbyrdelse av forfalte, utbetalt krav.

Arv-, familie- og skifterett

Vårt kontor har opparbeidet en betydelig erfaring innen arverett, felleseieskifte, skifte mellom samboere m.v.

Arveloven har bestemmelser om personers formue og gjeld skal fordeles ved død. Dersom formuen skal fordeles på en annen måte enn arveloven fastsetter, må det opprettes testament. Tilsvarende har Ekteskapsloven bestemmelser om fordelinger ved oppløsning av felleseie. Skifteloven har regler om prosess og kompetanseforhold ved krav om gjennomføring av skifte.

Vi yter bistand til utarbeidelse av testamenter og/eller fremtidsfullmakt. Dessuten bistå ektefeller/samboere som har behov for rettslig bistand ved oppløsning av samlivsforhold, eller bare som rådgivere til selvskiftende parter. Videre kan bistand ytes samboere i forbindelse med opprettelse av samlivsavtaler, og bestemmelser om mulig fordeling ved evt. oppløsning av samlivsforhold, samt testamenter i samlivsforhold.

Erstatningsrett

Krav om erstatning kan være aktuelt i tilknytning til skade på ting eller person, samt skade som voldes av gjenstander eller person. Den som pådrar seg en skade eller et skadeansvar bør ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Saker om personskade kan gi rett til fri rettshjelp. I mange tilfeller foreligger det også forsikringsdekning for skadeansvar.

Fast eiendoms rettsforhold

Tvister vedrørende fast eiendom kan omfatte forskjellige forhold; alt fra kjøp og salg, utleie, skader, servitutter (bruksrettigheter), odelsrett, festerettslige forhold, hevd m.m. For bistand i mange av disse forhold er mulig å få dekning under rettshjelpforsikring som nesten alltid er en del av bolig/innboforsikringen. Vi kan også gi bistand i forhold til plan- og bygningsrettslige forhold.

Forbrukerrett

Forbrukere har særlige rettigheter i Kjøpsloven, Angrefristloven, Håndverksloven, Avhendingsloven (salg av bolig) m.m. Vårt kontor gir veiledning om disse rettigheter og bistår i tvistesaker eller klagesaker vedrørende avtaler som er inngått.

Arbeidsrett

Reglene omkring arbeid er ganske detaljerte og de gir arbeidstakerne et godt vern. Dersom De mener De har rettigheter De ikke får oppfylt, eller du har blitt utsatt for diskriminering eller trakassering, kan vi yte tjenesete i forhandlinger og tvister om arbeidsvilkårene, oppsigelsesvilkår m.m. I slike tilfelle kan den ansatte i lovens tilfelle ha krav på fri rettshjelp.

Eiendomsmegling

Vi kan påta oss oppdrag som mellommann ved privatsalg av bolig. Banker krever som regel mellommann som forestår oppgjøret, og vi kan da samtidig utstede kontrakter, skjøte, besørge tinglysing og sikring av bankers finansieringsvilkår for oppfyllelse og gjennomføring av avtalen. Vi kan også besørge eierskifteforsikring som ledd i oppfyllelsen av avtalen.


Ut over ovennevnte fagområder, kan vi også yte bistand i selskapsrettslige spørsmål, styreverv, klagesaker m.m.