Vilkår/priser

Opplysninger om kostnader for advokattjenester


 1. Ordinær timepris er kr 1 500,- og som beregnes i hele og halvetimer. Advokaten fører timeregnskap basert på tidsenheter pr. 15minutter. Timeprisen inkluderer advokatens arbeid, behandling avoriginaldokumenter, konferanser, møter og øvrig representasjon forklient i enhver sammenheng. I tillegg kommer merverdiavgift med 25%. Dersom vilkårene for fri rettshjelp foreligger vil statenssatser legges til grunn, herunder også vilkår om egenandel. Foravklaring om nødvendig behov for bistand, kan avtales inn til 15min. gratis konsultasjon.
 2. Advokaten kan kreve dekket utlegg. Som utlegg regnes enhverbruk av eksterne tjenester som utføres etter regning, gebyr ogavgifter til det offentlige, samt kopiering/telefonering ut overdet om inngår i timeprisen. I tillegg belastes for merverdiavgiftmed 25 %, dog unntatt for gebyr og avgifter til detoffentlig.
 3. Salær kan kreves inn som forskudd, à konto eller avregningetter nærmere avtale. Forskudd på salær/utgifter skal alltidinnbetales til klientkonto. Forfall er 10 dager fra fakturadato medmindre annet forfall er fastsatt.
 4. Ved endelig salærberegning kan advokaten se hen til resultat,sakens art og vanskelighet, samt medgått tid.
 5. Enkeltstående førstegangskonsultasjon gjelder for nye kunder ogkoster 1 R (p.t. kr 1 130,- + mva.) for inntil 45 minutter.Førstegangskonsultasjon innebærer en vurdering av saken, ogsaksbehandling kan ikke påregnes i særlig grad. Dersom saken tasopp til behandling avregnes saken etter pkt. 2 ovenfor.
 6. Minstepriser gjelder for følgende tjenester:
  Testament kr 3 500,- med tillegg av merverdiavgift. Detteinkluderer konsultasjon inntil 45 minutter, dokumentutarbeiding,konferanse for underskrift og bekreftelse. Ved deponering kommertillegg med statens gebyr - p.t.: kr 920,-.

  Ektepakt kr 1 500,- med tillegg av merverdiavgift. Dette inkludererkonsultasjon inntil 45 minutter, dokumentutarbeiding, konferansefor underskrift og bekreftelse. Tinglysing og gebyr kommer itillegg.

  Samboeravtale kr 3 500,- + merverdiavgift. Dette inkludererkonsultasjon med inntil 45 minutter, utarbeiding av enkelsamboeravtale, utsending / fremleggelse av dokumenter forunderskrift.

  Kontrakt for fast eiendom kr 3 500,- med tillegg av merverdiavgift.Dette inkluderer konsultasjon for kontraktsgjennomgang inntil 1time og utskrift av kontrakt. Medføres mer arbeid som kontakt medmotpart, prises tjenesten etter medgått tid. Omfatter oppdragetogså overføring av pengebeløp, sikring av prioritet forpanterettigheter, dekning av offentlige gebyr m.m. vil dette væreeiendomsmegling som krever særskilt bevilling og egne kostnader.Normalt er kostnader for omkostninger for slik oppgjørsmegling istørrelsesorden kr 12 000,- + mva.

  Arbeid utover det som er angitt kan advokaten kreve dekket ihenhold til vanlig salærberegning, jfr. pkt. 2..
 7. Avtalt salær/oppdragsbekreftelse:
  Advokatene kan inngå avtale om salær som avviker fra det som eropplyst foran. I utgangspunktet skal denne være skriftlig. Klientenhar krav på oppdragsbekreftelse for det enkelte oppdrag som eravtalt, og hvor bl.a. prisopplysninger skal inngå som del avbekreftelse

 • Forbruker defineres tilforhold når tjenesten utføres forkunden/klienten i egenskap av privatperson og at tjenesten er menttil privat bruk for klienten og/eller hans/hennes husstand.Forbrukeren må selv være oppdragsgiver. Tjenester hvor advokatenopptrer på vegne av forbrukere, men er oppnevnt av det offentlig,faller utenfor virkeområdet for definisjonen. Oppdrag innenforeiendomsmegling eller inkasso er heller ikke omfattet.Salærberegningen gjelder også for klienter som er forbrukere og somhar forsikring med rettshjelpdekning.


  Kildegrunnlag for opplysningsplikt om priser: Konkurranselovenav 5. mars 2004 § 23